ଟେକ୍ନୋଲୋଜି |

ଟେକ୍ନୋଲୋଜି |

ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ବିକାଶ

26

ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଜ୍ technologies ାନକ technologies ଶଳର ବ୍ୟାପକ ପରିସରରେ ଭେଲନ୍ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ହୋସ୍, ହୋସ୍ ସଭାଗୁଡ଼ିକ |ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ବିକାଶ ହେଉଛି ଭେଲନ୍ ର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି |

ଭେଲନ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ, ଉଚ୍ଚ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ମାନେ କଞ୍ଚାମାଲ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧ-ଉତ୍ପାଦର ସୂତ୍ର ଏବଂ ବିକାଶ ପାଇଁ ହୋସ୍ ଗଠନ, ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ କ୍ରାଇମ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି |

ନୂତନ ବ technical ଷୟିକ ସମାଧାନର ବିକାଶ ଭେଲନ୍ଙ୍କୁ ଦ daily ନନ୍ଦିନ ଆହ୍ face ାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଭେଲନ୍ଙ୍କୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ |

ବିଗତ ୧୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଭେଲନ୍ ସଫଳତାର ସହ ବିକଶିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବଜାର ପାଇଁ ଅନେକ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ହୋସ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛି |ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ବିକାଶ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଜସ୍ୱ ବିକଶିତ ଯ ounds ଗିକ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଅନୁସରଣ କରିଛନ୍ତି, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ, ଉତ୍ପାଦର ଡିଜାଇନ୍ରେ ସାମଗ୍ରୀର ପସନ୍ଦ କିମ୍ବା ନୂତନ ସାମଗ୍ରୀର ବିକାଶ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ ହୁଏ ଯଦି ପ୍ରୟୋଗ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ | ଉଭୟ ଏର୍ଗୋନୋମିକ୍ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତା ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ ଦକ୍ଷତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବାକୁ |

ହୋସ୍ ଡିଜାଇନ୍ |

ଆମର ବୃତ୍ତିଗତ ହୋସ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଦଳ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଟେଲର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବ technical ଷୟିକ ସହାୟତା ଏବଂ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଯେପରିକି: ଡିଜାଇନ୍, ବିଶ୍ଳେଷଣ, ସିମୁଲେସନ୍, ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ ଲେଆଉଟ୍, ବିଫଳତା ବିଶ୍ଳେଷଣ, ଉତ୍ପାଦ ଚୟନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିସ୍ଫୋରକ ସେବା ସହିତ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ, ଉତ୍ପାଦ ସଂରଚନାକୁ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରିବା, ସେବା ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା | , ସ୍ଥାପନ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ, କାର୍ଯ୍ୟ, ଯତ୍ନ ଏବଂ ପୁନ certification ପ୍ରମାଣପତ୍ର |
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲେବଲ୍ ଏବଂ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଉପଲବ୍ଧ |

3

ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ

1. କ୍ଷୁଦ୍ର ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ |

ଆମର ଏକ ବୃତ୍ତିଗତ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଗୁଣ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଗତିର ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି |ଆମର ଯାଞ୍ଚ କେନ୍ଦ୍ରରେ 30 ରୁ ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓମେଗା ଡାଇନାମିକ୍ ଇମ୍ପୁଲ୍ସ ଟେଷ୍ଟବେଡ୍, ବୃହତ-ବ୍ୟାସ ଉଚ୍ଚ-ଚାପର ହୋସର ସାମଗ୍ରିକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷଣ ରିଗ୍, ISO15541 ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ଫାୟାରପ୍ରୁଫ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ରିଗ୍, ଫୁଲ୍ ସ୍କେଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଡିକୋମ୍ରେସନ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଚାମ୍ବର, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ବୋରସ୍କୋପ୍, ଟେନସନ୍ / ଏଲୋନେଗେସନ୍ / ଆଡେସିନ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ମେସିନ୍, ଉଚ୍ଚ ଚାପ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ 400Mpa ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଣାଳୀ, ରବର ରିମିଟର, ଓଜୋନ ପ୍ରତିରୋଧ ପରୀକ୍ଷଣ ଚାମ୍ବର, -60 ℃ ଅଲ୍ଟ୍ରାଲୋ ତାପମାତ୍ରା ପରୀକ୍ଷଣ ଚାମ୍ବର, ନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରଭାବ ପରୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର, ପରିଷ୍କାରତା ଯାଞ୍ଚ / ବିଶ୍ଳେଷଣ ଉପକରଣ ଇତ୍ୟାଦି | ।ଆମର ଗୁଣବତ୍ତା ନୀତି:

କ୍ରମାଗତ ଉନ୍ନତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ ଆମର ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ଏବଂ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଭେଲନ୍ ହୋସ୍ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ଉତ୍ପାଦ, ସେବା, ଏବଂ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ |

ପରୀକ୍ଷା ଉପକରଣ

ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା |

ଆମର କାରଖାନା 50 ରୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ଉତ୍ପାଦନ ଉପକରଣ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି ଯେପରିକି ରବର ଯ ound ଗିକ ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ଅଟୋ-ବାନବିରୀ ସିଷ୍ଟମ୍, 24-ଷ୍ଟେସନ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବ୍ୟାଚିଂ ସିଷ୍ଟମ୍, ଅଟୋମେଟିକ୍ ହୋସ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଲାଇନ, ଲମ୍ବା ଲମ୍ୱା ଏକ୍ସଟ୍ରୁଡ୍ ହୋସ୍ |ଉତ୍ପାଦନ ରେଖା, ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ବ୍ରେଡିଂ ଲାଇନ ଏବଂ ସିଏନ୍ସି ମେସିନିଂ ସେଣ୍ଟର ଇତ୍ୟାଦି |

12. ମାଣ୍ଡେଲରୁ ଅପସାରଣ |
୧ (୧)

ସମନ୍ୱିତ ସମାଧାନ |

ଭେଲନ୍ କେବଳ ହୋସ୍ ଏବଂ ହୋସ୍ ଆସେମ୍ବଲି ନୁହେଁ, ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି |ଭେଲନ୍ ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ ପରିବେଶକୁ ବୁ to ିବା ପାଇଁ ଶେଷ ଉପଭୋକ୍ତା ସହିତ ସିଧାସଳଖ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ସାଧାରଣତ the STAMPED ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସମସ୍ତ ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିବ (ଆକାର, ତାପମାତ୍ରା, ପ୍ରୟୋଗ, ସାମଗ୍ରୀ, ଚାପ, ଶେଷ, ଏବଂ ବିତରଣ) |ଭେଲନ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ ସୁଯୋଗକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟତା, ବିତରଣର ତଦାରଖ, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସଂସ୍ଥାପନାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ | ଭେଲନ୍ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି |

କ୍ଲାଉଡ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ଧାରଣାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ |

ଆମେ ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ

୧

100% କୁମାରୀ କଞ୍ଚାମାଲ |

ସବୁଜ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଆମର ସମର୍ପଣ |

ଅତ୍ୟାଧୁନିକ, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବୃହତ କ୍ଷମତା ଉପକରଣ |

କଠିନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ |

ISO ମାନିବା ପାଇଁ ଗୁଣବତ୍ତା ସିଷ୍ଟମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି |

ଗୁଣାତ୍ମକ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ବିତରଣ ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସୁନାମ |