ଟେକ୍ନୋଲୋଜି |

ଟେକ୍ନୋଲୋଜି |

ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ବିକାଶ

26

ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଜ୍ technologies ାନକ technologies ଶଳର ବ୍ୟାପକ ପରିସରରେ ଭେଲନ୍ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ହୋସ୍, ହୋସ୍ ସଭାଗୁଡ଼ିକ |ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ବିକାଶ ହେଉଛି ଭେଲନର ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପତ୍ତି |

ଭେଲନ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ, ଉଚ୍ଚ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ହୋସ୍ ଗଠନ, ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ କ୍ରାଇମ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହିତ କଞ୍ଚାମାଲ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧ-ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉତ୍ପାଦର ସୂତ୍ର ଏବଂ ବିକାଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି |

ନୂତନ ବ technical ଷୟିକ ସମାଧାନର ବିକାଶ ଭେଲନ୍ଙ୍କୁ ଦ daily ନନ୍ଦିନ ଆହ୍ face ାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଭେଲନ୍ଙ୍କୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ କ skills ଶଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ |

ବିଗତ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଭେଲନ୍ ସଫଳତାର ସହ ବିକଶିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବଜାର ପାଇଁ ଅନେକ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ହୋସ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛି |ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ବିକାଶ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଜସ୍ୱ ବିକଶିତ ଯ ounds ଗିକ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଅନୁସରଣ କରିଛନ୍ତି, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ, ଉତ୍ପାଦର ଡିଜାଇନ୍ରେ ସାମଗ୍ରୀର ପସନ୍ଦ କିମ୍ବା ନୂତନ ସାମଗ୍ରୀର ବିକାଶ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ ହୁଏ ଯଦି ପ୍ରୟୋଗ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ | ଉଭୟ ଏର୍ଗୋନୋମିକ୍ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତା ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ ଦକ୍ଷତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବାକୁ |

ହୋସ୍ ଡିଜାଇନ୍ |

ଆମର ବୃତ୍ତିଗତ ହୋସ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଦଳ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଟେଲର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବ technical ଷୟିକ ସହାୟତା ଏବଂ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଯେପରିକି: ଡିଜାଇନ୍, ବିଶ୍ଳେଷଣ, ସିମୁଲେସନ୍, ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ ଲେଆଉଟ୍, ବିଫଳତା ବିଶ୍ଳେଷଣ, ଉତ୍ପାଦ ଚୟନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିସ୍ଫୋରକ ସେବା ସହିତ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ, ଉତ୍ପାଦ ସଂରଚନାକୁ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରିବା, ସେବା ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା | , ସଂସ୍ଥାପନ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ, କାର୍ଯ୍ୟ, ଯତ୍ନ ଏବଂ ପୁନ - ପ୍ରମାଣପତ୍ର |
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲେବଲ୍ ଏବଂ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଉପଲବ୍ଧ |

3

ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ

1. କ୍ଷୁଦ୍ର ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ |

ଆମର ଏକ ବୃତ୍ତିଗତ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଗୁଣ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଗତିର ଗୁଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି |ଆମର ଯାଞ୍ଚ କେନ୍ଦ୍ରରେ 30 ରୁ ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓମେଗା ଡାଇନାମିକ୍ ଇମ୍ପୁଲ୍ସ ଟେଷ୍ଟବେଡ୍, ବୃହତ-ବ୍ୟାସ ଉଚ୍ଚ-ଚାପର ହୋସର ସାମଗ୍ରିକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷଣ ରିଗ୍, ISO15541 ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ଫାୟାରପ୍ରୁଫ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ରିଗ୍, ଫୁଲ୍ ସ୍କେଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଡିକୋମ୍ରେସନ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଚାମ୍ବର, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ବୋରସ୍କୋପ୍, ଟେନସନ୍ / ବ ong ଼ିବା / ଆଡେସିନ୍ ପରୀକ୍ଷଣ ମେସିନ୍, ଉଚ୍ଚ ଚାପ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ 400Mpa ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଣାଳୀ, ରବର ରିମିଟର, ଓଜୋନ୍ ପ୍ରତିରୋଧ ପରୀକ୍ଷଣ ଚାମ୍ବର, -60 ℃ ଅଲ୍ଟ୍ରାଲୋ ତାପମାତ୍ରା ପରୀକ୍ଷଣ ଚାମ୍ବର, ନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ପରୀକ୍ଷଣ ମେସିନ୍, ପରିଷ୍କାରତା ଯାଞ୍ଚ / ବିଶ୍ଳେଷଣ ଉପକରଣ ଇତ୍ୟାଦି | ।ଆମର ଗୁଣବତ୍ତା ନୀତି:

କ୍ରମାଗତ ଉନ୍ନତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ ଆମର ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ଏବଂ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଭେଲନ୍ ହୋସ୍ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ଉତ୍ପାଦ, ସେବା, ଏବଂ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ |

ପରୀକ୍ଷା ଉପକରଣ

ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା |

ଆମର କାରଖାନା 50 ରୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ଉତ୍ପାଦନ ଉପକରଣ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି ଯେପରିକି ରବର ଯ ound ଗିକ ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ଅଟୋ-ବାନବିରୀ ସିଷ୍ଟମ୍, 24-ଷ୍ଟେସନ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବ୍ୟାଚିଂ ସିଷ୍ଟମ୍, ଅଟୋମେଟିକ୍ ହୋସ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଲାଇନ, ଲମ୍ବା ଲମ୍ୱା ଏକ୍ସଟ୍ରୁଡ୍ ହୋସ୍ |ଉତ୍ପାଦନ ରେଖା, ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ବ୍ରେଡିଂ ଲାଇନ ଏବଂ ସିଏନ୍ସି ମେସିନିଂ ସେଣ୍ଟର ଇତ୍ୟାଦି |

12. ମାଣ୍ଡେଲରୁ ଅପସାରଣ |
୧ (୧)

ସମନ୍ୱିତ ସମାଧାନ |

ଭେଲନ୍ କେବଳ ହୋସ୍ ଏବଂ ହୋସ୍ ଆସେମ୍ବଲି ନୁହେଁ, ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି |ଭେଲନ୍ ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ ପରିବେଶକୁ ବୁ to ିବା ପାଇଁ ଶେଷ-ଉପଭୋକ୍ତା ସହିତ ସିଧାସଳଖ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଏବଂ ସାଧାରଣତ the STAMPED ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସମସ୍ତ ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିବ (ଆକାର, ତାପମାତ୍ରା, ପ୍ରୟୋଗ, ସାମଗ୍ରୀ, ଚାପ, ଶେଷ, ଏବଂ ବିତରଣ) |ଭେଲନ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ ସୁଯୋଗକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ, ବିତରଣର ତଦାରଖ, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସଂସ୍ଥାପନାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ | ଭେଲନ୍ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି |

କ୍ଲାଉଡ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ଧାରଣାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ |

ଆମେ ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ

୧

100% କୁମାରୀ କଞ୍ଚାମାଲ |

ସବୁଜ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଆମର ସମର୍ପଣ |

ଅତ୍ୟାଧୁନିକ, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବୃହତ କ୍ଷମତା ଉପକରଣ |

କଠିନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ |

ISO ମାନିବା ପାଇଁ ଗୁଣବତ୍ତା ସିଷ୍ଟମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି |

ଗୁଣାତ୍ମକ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ବିତରଣ ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସୁନାମ |