main_banner

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋସ୍ |

ଭେଲନ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ, ଉଚ୍ଚ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ହୋସ୍ ଗଠନ, ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ କ୍ରାଇମ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହିତ କଞ୍ଚାମାଲ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧ-ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉତ୍ପାଦର ସୂତ୍ର ଏବଂ ବିକାଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି |ନୂତନ ବ technical ଷୟିକ ସମାଧାନର ବିକାଶ ଭେଲନ୍ଙ୍କୁ ଦ daily ନନ୍ଦିନ ଆହ୍ face ାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଭେଲନ୍ଙ୍କୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ କ skills ଶଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ |ବିଗତ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଭେଲନ୍ ସଫଳତାର ସହ ବିକଶିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବଜାର ପାଇଁ ଅନେକ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ହୋସ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛି |ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ବିକାଶ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଜସ୍ୱ ବିକଶିତ ଯ ounds ଗିକ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଅନୁସରଣ କରିଛନ୍ତି, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ, ଉତ୍ପାଦର ଡିଜାଇନ୍ରେ ସାମଗ୍ରୀର ପସନ୍ଦ କିମ୍ବା ନୂତନ ସାମଗ୍ରୀର ବିକାଶ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ ହୁଏ ଯଦି ପ୍ରୟୋଗ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ | ଉଭୟ ଏର୍ଗୋନୋମିକ୍ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତା ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ ଦକ୍ଷତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବାକୁ |